ریسندگی و بافندگی (پارچه بافی، تریکوبافی، توربافی،

ایران کسبشهر  اصفهان